O dworcu

Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Nazwa Beneficjenta: Gmina Lublin
Całkowita wartość projektu: 339 755 633,40 PLN
Wartość dofinansowania: 193 761 245,73 PLN
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna
Działanie: 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemnisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
Termin realizacji projektu: 2017 r. – 2023 r.

W ramach inwestycji powstanie Dworzec Metropolitalny, który w jednej części miasta ma skupić komunikację miejską, kolejową i autobusową. Cały plac Dworcowy zamieni się w deptak, w sercu którego powstanie inteligentny, nowoczesny budynek dworca wraz z peronami i nowym układem drogowym.

Cele projektu
Głównym celem inwestycji jest rozwój i usprawnienie systemu komunikacji publicznej, integrującego różne rodzaje transportu zbiorowego w obszarze LOF (dalekobieżny, regionalny oraz miejski). Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie konkurencyjności transportu zbiorowego w stosunku do indywidualnego pod względem skrócenia czasu podróży, komfortu, bezpieczeństwa oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt przyczyni się również do wzrostu atrakcyjności niskoemisyjnego systemu transportu publicznego w regionie.

Zakres przedmiotowy projektu

Prace związane z budową ZCK podzielone są na kilka zadań;

1. Budowa wielofunkcyjnego obiektu ZCK integrującego zbiorowy transport ogólnokrajowy, regionalny oraz lokalny, w tym:

 • budowa inteligentnego, proekologicznego budynku Dworca Metropolitalnego posiadającego m.in. hole, poczekalnie, pomieszczenia administracyjne, kasy, mała gastronomia, punkty informacyjne. Pod budynkiem dworca znajdzie się podziemny parking dla samochodów P+R, w tym elektrycznych;
 • budowa peronów odjazdowych komunikacji autobusowo-busowej i komunikacji miejskiej, jak również budowa wewnętrznych dróg dojazdowych, stanowisk postojowych, placów, chodników oraz zagospodarowanie zieleni;
 • wdrożenie inteligentnych systemów transportowych, związanych z kompleksową obsługą pasażerów (w tym informacja pasażerska i przystankowa).         

2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z infrastrukturą na obszarze objętym  inwestycją (plac przed dworcem PKP, place północny i południowy oraz ciąg pieszy wzdłuż ulicy Dworcowej). W ramach zadania powstaną m.in.:

 • miejsca postojowe dla samochodów na parkingach Kiss&Ride;
 • miejsca postojowe dla rowerów na parkingach Bike&Ride;
 • elementy informacji pasażerskiej;
 • elementy małej architektury;
 • zieleń niska i wysoka;
 • oświetlenie, monitoring oraz instalacje Hotspot.

3. Rozbudowa ul. Krochmalnej wraz z budową dróg gminnych z zatokami postojowymi oraz budową budynku socjalno-technicznego. W ramach zadania powstanie m.in.:

 • budynek socjalno-techniczny do obsługi dworca ZCK;
 • zajezdnia dla autobusów i busów;
 • przebudowane skrzyżowania;
 • chodniki, ścieżki rowerowe;
 • monitoring oraz oświetlenie.

4. Dostosowanie istniejących przestrzeni publicznych związanych z budową ZCK dla LOF w zakresie infrastruktury komunikacyjnej; budowa/przebudowa/rozbudowa ulic; Gazowej, 1-go Maja, Pocztowej, Dworcowej, Młyńskiej, Krochmalnej, Stadionowej, Kunickiego oraz Ronda Sportowców; budowa przedłużenia ul. Dworcowej z wpięciem do ul. Lubelskiego Lipca ‘80 i al. J. Piłsudskiego. Prace zakładają m.in:

 • budowę miejsc postojowych dla samochodów oraz TAXI;
 • budowę ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych;
 • montaż stojaków rowerowych;
 • budowę miejsc wypoczynku dla pieszych i rowerzystów;
 • montaż elementów małej architektury;
 • oświetlenie.

Na obszarze objętym inwestycją (blisko 28,9 tys. m²) powstanie łącznie:

 • 13 stanowisk dla komunikacji miejskiej;
 • 53 stanowiska dla autobusów komunikacji dalekobieżnej i regionalnej;    
 • 4 stanowiska ładowania autobusów elektrycznych;
 • 122 miejsca postojowe dla autobusów i busów;
 • 166 miejsc postojowych w obiektach „Park&Ride”; 
 • 67 stanowisk postojowych w obiektach „Bike&Ride”; 
 • 11 stanowisk postojowych w obiektach „Kiss&Ride”; 
 • 4,19 km wybudowanych/przebudowanych linii trolejbusowych;
 • 1,85 km wybudowanych/przebudowanych linii autobusowych;
 • 1,3 km wybudowanej infrastruktury rowerowej.

Ponadto na całym obszarze inwestycji powstaną liczne ścieżki rowerowe, ciągi piesze, oświetlenie i monitoring oraz instalacje Hotspot. Zamontowane zostaną elementy małej architektury, zieleń niska oraz wysoka. Utworzone zostaną również miejsca wypoczynku dla pieszych oraz rowerzystów. Cała przestrzeń zostanie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Nowoczesny i ekologiczny Dworzec

Budynek wielofunkcyjnego dworca wyróżniać będzie się zastosowaniem szeregu rozwiązań podyktowanych troską o środowisko. Zakłada użycie gruntowych pomp ciepła, które mają dostarczyć energię potrzebną do ogrzania budynku. Zmniejszeniu zużycia energii ma służyć pomysł „budynku w budynku”, czyli otoczenia hali głównej dworca szklaną ścianą o niskim współczynniku przenikania ciepła. Dachy nad stanowiskami autobusowymi pokryte mają być panelami fotowoltaicznymi, o wydajności pozwalającej na pełną samowystarczalność energetyczną budynku. Kolejnym rozwiązaniem jest zastosowanie antysmogowej kostki brukowej. Zawarty w niej dwutlenek tytanu pod wpływem światła umożliwia przekształcenie toksycznych spalin w substancje nieszkodliwe dla zdrowia. Na dachu dworca planowane są nasadzenia zieleni, z naciskiem na gatunki roślin szczególnie wydajnych w oczyszczaniu powietrza. Specjalny system odzyskiwania deszczówki zapewni wodę do podlewania roślin, jak i do celów sanitarnych.

Efekty realizacji projektu
Realizacja inwestycji pozwoli na osiągnięcie przewagi transportu zbiorowego nad indywidualnym dzięki rozwojowi i usprawnieniu sieci połączeń komunikacyjnych w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym oraz mobilności jego mieszkańców. Nastąpi poprawa i rozwój systemu komunikacji zbiorowej, zwiększenie priorytetyzacji mniej emisyjnych środków transportu oraz poprawa komfortu podróżowania różnymi formami transportu w mieście i całym Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym.

Wystawy
Postępy pracy przy realizacji projektu ukazane były w czasie wystawy na pl. Łokietka w październiku 2022 r.

Postępy pracy przy realizacji projektu oraz prace nominowane do nagród w konkursie „Dworzec Lublin i Ja” ukazane były w czasie wystawy na pl. Litewskim w maju 2023 r.

Postępy pracy przy realizacji projektu ukazane były w czasie wystawy na pl. Litewskim w październiku 2023 r.

Wyróżnienia
World Building of the Year – nominacja projektu Dworca Metropolitalnego do konkursu finałowego o tytuł Budynku Roku 2019.
Real Estate Impactor 2020 – nagroda dla projektu Dworca Metropolitalnego w kategorii „Innowacyjne podejście do projektowania przestrzeni”.

Ważne wydarzenia
Wizyta przedstawicielek Komisji Europejskiej na placu budowy ZCK – 20.09.2022 r.

Prasa o projekcie
Dziennik Wschodni – Budowa Dworca Metropolitalnego w Lublinie. Za chwilę otworzą nowe drogi
Kurier Lubelskie – Z wizytą na budowie dworca metropolitalnego w Lublinie
Gazeta Wyborcza – Montaż wiat peronowych
Gazeta Wyborcza – Korony ażurowych słupów już na placu budowy
Gazeta Wyborcza – Budowa dworca metropolitalnego w Lublinie. Wszystkie charakterystyczne słupy już stoją na swoim miejscu
Kurier Lubelski – Dworzec metropolitalny gotowy w 40 procentach
Dziennik Wschodni – Będzie można chodzić po dachu nowego dworca w Lublinie
Dziennik Wschodni – Nowoczesny dworzec Lublin

Onet – W Polsce otworzy się supernowoczesny dworzec.