Monitoring na dworcu

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie
o ochronie danych (Dz.Urz. Eu L 119, s.1) – dalej RODO – informujemy, że:
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORAAdministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (dalej: „ZTM w Lublinie”) ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin, tel. 81 466-29-00, e-mail: ztm@ztm.lublin.eu
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCHWyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail odo@ztm.lublin.eu lub pisemnie na adres administratora danych.
CELE PRZETWARZANIA
 I PODSTAWA PRAWNA
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez ZTM w Lublinie w celu realizacji obowiązków w zakresie ochrony osób i mienia wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a także w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – z uwagi na prawnie uzasadniony interes administratora (w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
OBSZAR OBJĘTY MONITORINGIEM WIZYJNYMMonitoring obejmuje obszar Dworca Lublin przy
ul. Dworcowej 2 (zwanego dalej dworcem), w tym:, wnętrze budynku dworca oraz teren wokół budynku, plac manewrowy wraz ze stanowiskami odprawy, wjazdy i wyjazdy z dworca, taras widokowy na dachu budynku dworca, a także obszar parkingu P&R pod budynkiem dworca. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
ODBIORCY DANYCHPani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom posiadającym zawarte
z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Administratora. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego udostępniane są jedynie organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia, np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.
OKRES PRZECHOWANIA DANYCHPani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 30 dni od momentu utrwalenia obrazu przez system monitoringu wizyjnego (czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń, po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane), a w przypadku, w którym nagrania obrazu mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, dane będą przetwarzane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.  
PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICHPani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein, UK i Islandię).  
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJIPani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.  
PRAWA PODMIOTÓW DANYCHZgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora: – ograniczenia przetwarzania, – dostępu do swoich danych, – usunięcia swoich danych, – sprzeciwu wobec przetwarzania,  jeśli takie prawo okaże się zasadne.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGOPrzysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCHPodanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, ale konieczne do wstępu na teren objęty monitoringiem. Brak woli podania danych skutkuje brakiem możliwości wstępu na teren dworca.

Pliki do pobrania: